• Oncogynecology Clinic
  Oncogynecology Clinic
 • Surgery Clinic: Department of General & Laparascopic Surgery 2
  Surgery Clinic: Department of General & Laparascopic Surgery 2
 • Surgery Clinic: Department of General & Laparascopic Surgery 1
  Surgery Clinic: Department of General & Laparascopic Surgery 1
 • Surgery Clinic: Department of General & Laparascopic Surgery 2
  Surgery Clinic: Department of General & Laparascopic Surgery 2
 • Ophthalmology Clinic
  Ophthalmology Clinic
 • Ophthalmology Clinic
  Ophthalmology Clinic
 • Therapeutic Clinic: Pulmonology Department
  Therapeutic Clinic: Pulmonology Department
 • Nairi-Coxa Clinic
  Nairi-Coxa Clinic
 • Dental Clinic
  Dental Clinic
 • Intensive Therapy and Resuscitation Unit
  Intensive Therapy and Resuscitation Unit
 • Surgery Clinic: Operating Theater
  Surgery Clinic: Operating Theater
 • Therapeutic Clinic: Angioneurology Department
  Therapeutic Clinic: Angioneurology Department

Զույգ ծնկահոդերի գոնարթրոզով կլինիկական դեպք` մեծահասակի մոտ, աննախադեպ հաջող ելքով

Զույգ ծնկահոդերի գոնարթրոզով կլինիկական դեպք` մեծահասակի մոտ, աննախադեպ հաջող ելքով
20 May 2020