Home / Doctors / Irina V. Khachatryan

Doctors

Irina V. Khachatryan

Profession Pulmonologist
Service Respiratory system, Therapy
Languages Armenian, English, Russian

Գրանցվել ընդունելության

Ստանալ երկրորդ կարծիք
(վճարովի ծառայություն)

Իմանալ ավելին, երկրորդ կարծիք

Sign up here for our newsletter